02-987-4174

2/51 หมู่บ้านชาวฟ้า ม.6 ต.คูคต  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิธีการบำบัดฝุ่น

การบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสียในอากาศ ฝุ่น

การควบคุมหรือป้องกันมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม อาจแบ่งมลสารในอากาศได้เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือฝุ่นละอองกับก๊าซเสีย รบบดักฝุ่นละอองที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ Electrostatic precipitator, ระบบผ้ากรองและระบบฉีดดัก ส่วนระบบขจัดก๊าซเสียที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ระบบฉีดดัก, ระบบเผาไหม้และระบบดุดซับส่วนประกอบของระบบ ได้แก่ ระบบท่อ, ระบบปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม, ระบบรวบรวมมลสารที่ดักได้, พัดลม, มอเตอร์และปล่องระบาย, นอกจากนี้การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบขจัดฯ ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพื่อให้ระบบ มีประสิทธิภาพ 

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการบำบัดฝุ่น

การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ แอร์” นั้น เป็นเครื่องอำนวยประโยชน์ ที่นับวันจะยิ่งมีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการทั้งในที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการงาน และ ในแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น การใช้เครื่องปรับอากาศในส่วนของที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน เพื่อทำให้เกิดความสุขสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับการใช้เครื่องปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม เพื่อทำให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและลดการสูญเสียในขบวนการผลิต ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า เครื่องปรับอากาศเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก แต่การจะใช้เครื่องปรับอากาศให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดตามวัตถุประสงค์ได้นั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องด้วย 

อ่านเพิ่มเติม: การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

เครื่องเก็บฝุ่นแบบถึงกรอง (FABRIC FILTERS)

การกรองเป็นวิธีแยกอนุภาคออกจากกระแสแก๊สที่เก่าแก่ และใช้กัน แพร่หลายมากที่สุดวิธีหนึ่งโดยทั่วไปเครื่องกรองคือโครงสร้างที่เป็นรูพรุน ประกอยด้วยสารที่เป็นเม็ดเล็กหรือเส้นใย ซึ่งจะกักกัน
อนุภาคไว้ให้แก๊สไหลผ่านช่องว่างของเครื่องกรองเครื่องกรองในปัจจุบันสามารถกำจัดอนุภาคต่าง ๆ ที่มีขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่มองเห็นได้จนถึง ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอนโดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก
สำหรับถุงกรองโดยปกติทำด้วยผ้าทอ (Woven fabric) หรือผ้า สักหลาด (felted fabric) ชั้นฝุ่นที่สะสมอยู่บนผ้ากรองนี้จะช่วยกรองอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เครื่องกรองแบบถุงนี้ต้องทำความ
สะอาดเป็นครั้งคราว

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องเก็บฝุ่นแบบถึงกรอง (FABRIC FILTERS)

ชนิดของเครื่องกรองแบบถุง (Types of Fabric Filtus)

เครื่องเก็บฝุ่นแบบถุงรองแบ่งออกเป็นหลายชนิดแล้วแต่การจำแนก กล่าวคือ แบ่งตามวิธีทำความสะอาดถุง (เป็นแบบเขย่า, แบอากาศไหลย้อนกลับ, และแบบพ่นอากาศเป็นพัลส์เจท), แบ่งตามทิศทาง
การไหลของแก๊ส (จากด้านในถุงมายังด้านนอกหรือไหลจากด้านนอกถุงผ่านไปยังด้านใน), แบ่งตามตำแหน่งของพัดลม (เป็นแบบดูดอากาศหรือเป่าอากาศ) หรือแบ่งตามขนาดหรือปริมาณของแก๊สที่ไหลผ่าน
เครื่อง (เป็นขนาดเล็ก, กลาง และขนาดใหญ่).

อ่านเพิ่มเติม: ชนิดของเครื่องกรองแบบถุง (Types of Fabric Filtus)