ชนิดของเครื่องกรองแบบถุง (Types of Fabric Filtus)

เครื่องเก็บฝุ่นแบบถุงรองแบ่งออกเป็นหลายชนิดแล้วแต่การจำแนก กล่าวคือ แบ่งตามวิธีทำความสะอาดถุง (เป็นแบบเขย่า, แบอากาศไหลย้อนกลับ, และแบบพ่นอากาศเป็นพัลส์เจท), แบ่งตามทิศทาง
การไหลของแก๊ส (จากด้านในถุงมายังด้านนอกหรือไหลจากด้านนอกถุงผ่านไปยังด้านใน), แบ่งตามตำแหน่งของพัดลม (เป็นแบบดูดอากาศหรือเป่าอากาศ) หรือแบ่งตามขนาดหรือปริมาณของแก๊สที่ไหลผ่าน
เครื่อง (เป็นขนาดเล็ก, กลาง และขนาดใหญ่).

ตัวกลางสำหรับกรอง (Filter Media)

หัวใจสำคัญของเครื่องกรองแบบถุง ก็คือ สารทอที่มีรูพรุน ซึ่งใช้แยกอนุภาคออกจากกระแสแก๊ส ตัวลางสำหรับกรองหรือผ้ากรองมีหลายชนิด ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ส่วนประกอบทางเคมีของแก๊ส (เช่น ความชื้น สภาพเป็นกรดหรือด่าง) อุณหภูมิ ปริมาณฝุ่นเข้า (dust loading) และลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของอนุภาค นอกจากนี้ต้องเลือกถังกรองให้เหมาะกับวิธารทำความสะอาดถุงกรอง ตลอดจนประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นที่ต้องการ

ผ้ากรองทำมาจากเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ในรูปของผ้าสักหลาด (felted fabric) หรือผ้าทอ (woven fabric) ปัจจุบันนี้นิยมใช้เส้นใยสังเคราะห์เนื่องจากสามารถใช้กับช่วงอุณหภูมิ
และ pH ที่กว้างกว่า ตารางที่ 3.3.1 แสดงชนิดของผ้ากรองที่ใช้ในปัจจุบัน อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้กับผ้ากรองนั้นได้ ความต้านทานต่อสารเคมีและผ้ากรองนั้นเหมาะที่จะใช้เครื่องเขย่า (shaker) ทำความสะอาดหรือไม่ สารที่ใช้ทำเป็นผ้ากรองเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิสูงสุดของแก๊สที่ไหลเข้าสู่เครื่องกรอง เช่นผ้าฝ้าย ทนอุณหภูมิได้สูงแต่ 82° C (180° F) แต่ใยแก้ว (fiberglass) สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 232° C
(450° F) ดังนั้น หากแก๊สมี อุณหภูมิสูงเกินไป จำเป็นต้องลดอุณหภูมิลง (precooling) ก่อนเข้าสู่เครื่อง ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น โดยการเติมอากาศให้อุณหภูมิลดลง โดยการใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หรือโดยการพ่นหยดน้ำบนแก๊ส เป็นต้น นอกจากนี้อุณหภูมิของแก๊สจะต้องสูงกว่าจุดน้ำค้าง (dew point) มิฉะนั้นจะทำให้ถุงกรองอุดตันได้