Bag Care

Bag Care

ตรวจสอบคุณสมบัติของเส้นใยที่ใช้สำหรับถุงกรอง

 

 

คุณสมบัติงเส้ใยที่ช้สำรับถุกร

นิดขงส้นใย

ความทนทานอุณภูมิสูงสุด (0F)

ความทนทาน

ความเป็น กรด

ความทนทาน

ความเป็น ด่าง

ความทนทาการ

กัดร่นแลการ ค้ง(flex)

naturalfiber

cellulose

(cotton)

180

แย่

ดี

ดีมาก

polypropylene

(polyolefin)

200

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีมาก

naturalfiber

protein(wool)

200

พอใช้

แย่

ดี

nylon

(polyamide)

200

แย่

ดีเลิศ

ดีเลิศ

dacron

(polyester)

275

ดี

ดี

ดีมาก

nomex

(aromatic polyamide)

400

แย่ถึงพอ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

teflon

(eluorocarbon)

450

ดีเลิศ

ดีเลิศ

พอใช้

fiberglass

500

พอใช้ถึงดี

พอใชถึงดี

พอใช้